Transport to jedna z działalności człowieka, która w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Wzrost zanieczyszczeń spowodowany jest nie tylko stale wzrastającą liczbą środków transportu, ale również ich jakością oraz stanem technicznym. Najwięcej emisji szkodliwych substancji do środowiska pochodzi z transportu samochodowego.

Tak naprawdę największym emitorem toksycznych związków chemicznych są samochody. Transport lądowy prowadzi również do zanieczyszczenia wód, w tym zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, gdzie przedostaje się m.in. paliwo, składniki stałe i półpłynne. Wśród różnych rodzajów transportu zanieczyszczenia pochodzące bezpośrednio ze statków stanowią stosunkowo niewielki procent. Można więc stwierdzić, że obecnie transport morski jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów przewożenia towarów i ludzi. Oczywiście nie oznacza to, że wykazuje całkowicie obojętny wpływ na środowisko. Niemniej ilość zanieczyszczeń podczas normalnej eksploatacji jednostek pływających jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z innymi środkami transportu.

Proekologiczny transport morski

Żegluga morska i śródlądowa cechuje się stosunkowo wysokim poziomem bezpieczeństwa, dlatego też często określana jest mianem “proekologicznej”, szczególnie w porównaniu z innymi dziedzinami transportu. Ilość substancji szkodliwych emitowanych w spalinach podczas normalnej eksploatacji statków jest niewielka. Problematyczne są jednak akweny często uczęszczane, na których emisja spalin ulega dużej kumulacji. Jednocześnie stale podejmowane są działania zmierzające do tego, aby ograniczyć destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne transportu morskiego.

Przewóz towarów drogą morską coraz częściej stanowi alternatywę dla samochodów ciężarowych. Kraje UE coraz częściej wywierają nacisk na zmianę transportu drogowego na bardziej ekologiczny i korzystniejszy z punktu widzenia zużycia morskiego transport wodny. Zapewne tendencja ta będzie stale wzrastać. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że przewóz jednej tony ładunku w przypadku transportu morskiego wiąże się ze zużyciem nawet o połowę mniej paliwa niż w przypadku transportu kolejowego i ok. 1/6 ilości paliwa zużywanego przez transport drogowy.