Terminal jest wyspecjalizowanym miejscem przeładunku towarów i osób. Podstawowy podział wyróżnia terminale pasażerskie oraz towarowe, czyli przeładunkowe. Biorąc pod uwagę miejsce w łańcuchu dostaw, terminale przeładunkowe mogą portowe, śródlądowe, lądowe oraz lotnicze. Przyjrzyjmy się bliżej specyfice portowych terminali przeładunkowych.

 

Portowy terminal przeładunkowy – definicja

Zgodnie z definicjami europejskimi, terminal przeładunkowy jest miejscem umożliwiającym wymianę towarów pomiędzy co najmniej dwoma różnymi środkami transportu. Portowy terminal przeładunkowy jest wobec tego punktem styku dwóch gałęzi transportu: morskiego oraz lądowego (drogowo-kolejowego). Przeładunek może odbywać się także pomiędzy jednostkami pływającymi w relacji statek-plac-statek. Podstawową funkcją terminalu przeładunkowego jest przeładunek towarów ze środka transportu na plac, z placu do magazynu oraz dalej z magazynu na inny środek transportu. Czynności, podejmowane na terminalu przeładunkowym, to również składowanie towarów na placach i w magazynach (w tym w intermodalnych jednostkach transportowych, przede wszystkim kontenerach), a także sortowanie i etykietowanie towarów oraz ich dystrybucja.

 

Przeładunek, który odbywa się bez zmiany jednostki przeładunkowej, odbywa się na terminalach intermodalnych. Terminal przeładunkowy jest bardzo istotnym elementem, budującym infrastrukturę intermodalną. Nowoczesne terminale przeładunkowe świadczą obecnie nie tylko usługi przeładunku i magazynowania, ale również logistyki i spedycji.

 

Portowy terminal przeładunkowy – rodzaje

Portowe terminale przeładunkowe dzielą się na specjalistyczne i uniwersalne.

Do uniwersalnych zaliczamy:

  • Drobnicowe (drobnica konwencjonalna i skonteneryzowana)
  • Masowe (do obsługi zróżnicowanych ładunków płynnych, suchych lub płynnych i suchych)
  • Mieszane (do ładunków zarówno drobnicowych, jak i masowych)

Do specjalistycznych zaliczamy:

  • Terminale drobnicowe.
  • Terminale promowe.
  • Terminale do obsługi ładunków zjednostkowanych (kontenerowe, ro-ro)
  • Terminale masowe (do obsługi jednego rodzaju asortymentu, np. naftoporty lub gazoporty).