Transport morski to branża, której powodzenie w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarki w ogóle. Dzieje się tak dlatego, gdyż, jak wskazują statystyki, transport morski odgrywa kluczową rolę w przewozach ładunków. Za sprawą m.in. dużej ładowności i stosunkowo niskich kosztów (w porównaniu do transportu lotniczego) transport morski to najodpowiedniejsza droga tranzytu towarów na odległe dystanse. Tym samym transport morski jest zjawiskiem charakterystycznym dla procesu globalizacji. W miarę jej postępu odgrywał coraz większą rolę i będzie to robił dalej przy założeniu, że z biegiem lat globalizacja nasili się jeszcze bardziej (a taki właśnie trend zdajemy się obserwować). Centrami transportu morskiegoporty, w których odbywa się wymiana ładunków. To właśnie tam zbiega się transport morski z transportem lądowym i dochodzi do spotkań gospodarek regionalnych, makroregionalnych i narodowych. Dynamiczny rozwój ośrodków portowych przyczynia się do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów handlowych, od których zależy dobrobyt ekonomiczny podejmujących wymianę towarów państw.

Perspektywy rozwoju transportu morskiego w Polsce

Jeśli idzie o postęp transportu morskiego w Polsce, zależeć on będzie w dużym stopniu od sytuacji największych nadbałtyckich portów. Jak na razie wykazuje ona tendencję jednoznacznie wzrostową. Port w Gdańsku, który ma charakter międzynarodowego węzła komunikacyjnego, to jedna z najdynamiczniej rozwijających się baz transportu morskiego w Europie. Komunikuje ona kraje skandynawskie z Europą Południowo-Wschodnią. Port morski w Gdyni specjalizuje się w przekazie ładunków drobnicowych (takich, które nie są w stanie w pojedynkę wypełnić całej powierzchni statku). Natomiast wysunięte najdalej na zachód porty w Polsce ‒ port w Szczecinie i port w Świnoujściu ‒ tworzą pewnego rodzaju duopol, który obsługuje najistotniejsze rejony przemysłowe tak Polski, jak i Niemiec.

W 2018 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydało Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Co, według Ministerstwa, powinno nastąpić w ciągu najbliższych dziesięciu lat w tej szczególnej gałęzi gospodarki, jaką jest transport morski? Oto niektóre z założeń:

  • rozbudowa infrastruktury portowej
  • rozwój dostępu do portów od strony lądu
  • cyfryzacja portów
  • dostosowanie funkcjonowania portów do wymagań związanych z ochroną środowiska

Jak widać, kierunki rozwoju transportu morskiego w Polsce, choć w pewnej mierze wyznaczone są przez specyfikę tej gałęzi gospodarki, w pozostałych obszarach, takich jak cyfryzacja czy ochrona środowiska, nie odbiegają od przeobrażeń, jakim podlegają inne dziedziny.